Uncategorized

Tekfen Vakfı Burs Başvurusu

Tekfen Vakfı tarafından 2020 – 2021 yılında Lise ve Üniversite öğrencileri için Grup İçi ve Grup Dışı olmak üzere 2 çeşit Burs Başvurusu yapılmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde okuyan ve Türk vatandaşı olan öğrenciler,
 • Tekfen Vakfına burs başvuru yapacak öğrencilerin KYK kredi bursu haricinde, herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almıyor olması,
 • Hem Kamuoyuna açık (Herkesin başvurabileceği) ve Tekfen çalışanları ve yakınlarına olmak üzere 2 farklı burs çeşidi vardır.
 • Başvuru yapacak öğrencinin ailesindeki en yüksek gelire sahip bireyin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olması şartı aranır.
 • Yukarıdaki aile geliri kriterini sağlayan öğrencilerin, derslerinin not ortalamasına ve mezuniyet ortalamasına bakılır,
 • Tekfen Vakfı tarafından burs alan öğrencilere vakıf staj yapma imkanı sunmaktadır.

2020 – 2021 Tekfen Vakfı Burs Başvurusu Şartları

Tekfen tarafından verilen burslarda öncelikli olarak yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (TEOG, LYS, YGS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınmaktadır.

Kontenjan olması durumunda, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin lisede ise iki dönemin not ortalamasının 5 üzerinden 3,20; üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması gerekir,
Alttan herhangi bir dersin kalmaması,

1- KAMUYA AÇIK BURS | GRUP DIŞI BURS

 • Kamuya açık burslarda (Herkesin başvuru yapabileceği), sadece üniversitelerin lisans bölümünde okuya öğrencileri kapsamaktadır.
 • Ailede en fazla geliri olan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiyeleri dahil (fazla mesai ve prim hariç tutulmakta) 5.370 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.
 • Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla beş kişilik bir sayı verilmiştir. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

2- VELİSİ TEKFEN ÇALIŞANI OLAN ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLEN BURS / GRUP İÇİ BURS

 • Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine verilen burslardır. (1. Derece yakın olmalı; anne-baba-kardeş gibi.)
 • Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Ortaöğretim Burs Başvuru Şartları

 • Sınavla giriş yapılan Özel okullar, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Meslek Liselerine ve sınırlı sayıda sınavsız girilen Düz meslek liselerine verilmektedir.
 • Liselere 50, Anadolu Meslek Liselerine 50 olmak üzere, 100 burs kontenjan ayrılmıştır.
 • Birinci dereceden yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • TEOG Türkiye başarı yüzdesi ya da sınavsız lise kayıtlarında bir önceki okulun diploma notu değerlendirilir.
 • Ara sınıfta okumakta olan öğrencilerin başvurusunda, hem okulu kazandıkları yıl ki TEOG Türkiye sıralaması, hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirilir.

Yükseköğretim Burs Başvuru Şartları

Tekfen Vakfı tarafından, üniversitelerin önlisans (2 Yıllık) ve 4-6 yıllık Lisans bölümlerine verilen burstur.

Meslek Yüksek Okulları

 • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Sınav ile giren adayların YKS Türkiye sıralaması,
 • Sınavsız giren öğrencilerin ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.
 • 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarına ayrılan kontenjan 75 olarak belirlenmiştir.

Üniversite

Dört yıllık lisans bölümleri üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

 • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • Yeni başlayanlar için YKS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.
 • Tekfen Vakfı Grup İçi başvurularında herhangi bir bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • YKS sınavında Türkiye sıralamasında ilk 1.000’in içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs olarak verilmektedir.
 • İki senelik meslek yüksek okulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrencilerin de Tekfen Vakfı bursundan yararlanabilirler.
 • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olduğuna dair belge,
 • İlk kazananlar için DGS Türkiye sıralaması ya da ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki DGS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmeye alınır.

Bursun Devamlılığı İçin Şartlar

 • Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten düşük olmaması gerekmektedir.
 • Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.
 • Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder.
 • Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.
 • Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

Burs İptali

Bursiyerlerden,

 • Devam etmekte oldukları eğitimlerinde bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne getirmeyen öğrencilerin,
 • Okulu bırakan ya da okulla ilişkisi kesilen veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren öğrenciler,
 • Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece başka okuldan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredi alabilir, burs alamaz.), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs ya da öğrenim kredisi alanlar,
 • Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunmalarıi yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanlar,
 • Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,
  f) Her ne sebeple olursa olsun Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunmaları durumunda bursları kesilir.

İstisnai durumlarda bursun devamına ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi gerekmektedir. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Tekfen Vakfı’na geri ödenmesi sağlanır.

Kamuya Açık | Grup Dışı Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Öğrencinin kendisine ait fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzünün görüldüğü telefonla çekilmiş resimde olabilir.)
 2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Okulu bu yıl kazandıysa, Öğrenci belgesi ve Yerleşme Sonucu ; Ara sınıflarda okuyanlar için Öğrenci Belgesi, Transkript ve Yerleşme sonucu,
 6. Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç)Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğrenciler / Grup İçi Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğrenciler / Grup İçi Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Öğrencinin kendisine ait fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzünün görüldüğü telefonla çekilmiş resimde olabilir.)
 2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi ; Ara sınıfta ise: Bir önceki döneme ait karne/ transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi. (LGS ile sınavsız geçiş yaptıysa bu belgelere ek olarak ortaokul mezuniyet karnesi)
 6. Aile Nüfus Kayıt Örneği,
 7. Tekfen’de çalışan 1. derece yakınınızın aylık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç)(Bu belge hakkında şirketlerin insan kaynakları departmanları bilgilendirilmiş olup, ebeveyninizin talep etmesi halinde kendisine uygun belge verilecektir.)

Başvuru Tarihi

Başvuru Başlangıç : 28 Eylül 2020 tarihinde başlamış,
Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Ekim 2020 tarihinde burs başvurusu sona ermektedir.

Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülükleri

 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, her yıl burs başvuru döneminde gerekli belgeleri göndererek kaydını yenileyebilirler.
 • Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ön lisans (2 Yıllık) / lisans (4 Yıllık) bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.
 • Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne bildirmeli ve diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye beyan etmelidir.

Tekfen Vakfı Burs Miktarı

2020 yılında Liseler için; 410 TL, Üniversiteler için 880 TL Burs verilmektedir. İlk ay çift burs verilmekle beraber toplamda 7 ay verilmektedir.

2020 – 2021 Tekfen Vakfı Burs Başvurusu

Tekfen Vakfı tarafından yapılan Lise ve Üniversite Burs Başvurusu online olarak altta verilen linkten yapılmaktadır.


Rehberlik

Değerli öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sınavlar hakkında merak ettikleri konuları, eğitim sistemini ve bu yolda doğru tercihleri seçmelerine mutlulukla yardımcı oluyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirBaşa dön tuşu
Kapalı